Kategoria
Księgowi
Produkty
    opis ubezpieczenia        zakup ubezpieczenia        dokumenty i informacje    

 >>> kalkulacja składki / zawarcie ubezpieczenia       >>> powrót: opis oferty

Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karno-skarbowej

I. Zakres ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ochronę prawną oraz kary nałożone w wyniku uchybienia popełnionego w związku z wykonywaniem czynności księgowych lub obsługi płac.
Ubezpieczenie obejmuje w szczególności

 1. wynagrodzenie prawnika,
 2. koszty ekspertyz,
 3. koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych sądowych w postępowaniu sądowym oraz kosztami postępowania egzekucyjnego lub wykonawczego,
 4. kary administracyjne lub sądowe oraz inne kary pieniężne, które Ubezpieczony musiał zapłacić, jeżeli powstały w wyniku postępowania karno-skarbowego lub karnego objętego ubezpieczeniem.

II. Wypadek Ubezpieczeniowy

Wypadkiem ubezpieczeniowym jest

 1. wszczęcie postępowania karno-skarbowego lub karnego lub
 2. złożenie przez ZUS do sądu wniosku o nałożenie na Ubezpieczonego grzywny na podstawie przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych lub
 3. złożenie przez Państwową Inspekcję Pracy do sądu wniosku o nałożenie na Ubezpieczonego grzywny na podstawie przepisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy lub
 4. nałożenie na Ubezpieczonego przez ZUS lub PIP kar, mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych.

III. Czasowe zasady odpowiedzialności

 1. Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje, gdy
  - wypadek ubezpieczeniowy miał miejsce w okresie ubezpieczenia lub w przedłużonym okresie zgłaszania roszczeń i
  - postępowanie dotyczy czynu mającego związek z wykonywaniem czynności księgowych lub obsługą płac, który według zarzutu, miał zostać popełniony nie wcześniej niż na 5 lat przed początkiem okresu ubezpieczenia pierwszej z polis,
 2. Jeżeli umowa ubezpieczenia nie jest kontynuacją umowy uprzednio zawartej, ochrona nie obejmuje postępowań wszczętych w pierwszym miesiącu ubezpieczenia (karencja),
 3. W przypadku, gdy Ubezpieczony zaprzestał wykonywania czynności księgowych i nie wznowił umowy ubezpieczenia na kolejny okres, wówczas ochroną ubezpieczeniową objęty jest dodatkowy, 6-letni okres zgłaszania roszczeń, po upływie okresu ubezpieczenia ostatniej z polis.

IV. Wybór prawnika

Ubezpieczony ma prawo wybrać prawnika samodzielnie lub zwrócić się o to do UNIQA.

V. Szczegóły ochrony

Szczegóły zdefiniowane są w warunkach ubezpieczenia ( >>> warunki ubezpieczenia).

>>> kalkulacja składki / zawarcie ubezpieczenia       >>> powrót: opis oferty