Kategoria
Księgowi
Produkty
    opis ubezpieczenia        zakup ubezpieczenia        dokumenty i informacje    

>>> powrót: opis oferty

Czynności Księgowe

Za Czynności Księgowe uznaje się całokształt czynności wykonywanych przez Ubezpieczonego, związanych z rachunkowością jednostki lub inną formą prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej w zakresie określonym przepisami prawa, a w szczególności:

  1. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  2. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  3. wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
  4. sporządzanie sprawozdań finansowych,
  5. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej przepisami prawa,
  6. poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
  7. prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych,
  8. sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie,
  9. nadzór nad czynnościami wymienionymi w punktach powyżej.

>>> powrót: opis oferty