Kategoria
Księgowi
Produkty
    opis ubezpieczenia        zakup ubezpieczenia        dokumenty i informacje    

>>> kalkulacja składki / zawarcie ubezpieczenia       >>> powrót: opis oferty

Ubezpieczenie OC

I. Zakres ubezpieczenia

UNIQA obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną zawodową za szkody wyrządzone wskutek uchybienia popełnionego w związku z wykonywaniem czynności księgowych lub obsługi płac. Ubezpieczenie obejmuje w szczególności

 • odpowiedzialność pracowniczą Ubezpieczonego,
 • odpowiedzialność księgowego pracującego w biurze rachunkowym,
 • odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkodę wyrządzoną przez osobę, za którą ponosi odpowiedzialność,
 • roszczenia z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt, ksiąg rachunkowych, faktur i innych dokumentów związanych z wykonywaniem ubezpieczonej działalności zawodowej,
 • roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych wskutek nieprawidłowej edycji dokumentów oraz utraty, zniekształcenia, uszkodzenia lub niewłaściwego przesyłania informacji, w tym drogą elektroniczną (e-mail) lub w wyniku włamania przez osoby trzecie do systemu informatycznego.

Ubezpieczeniem OC nie są objęte czynności wykonywane w charakterze przedsiębiorcy - dla tych czynności oferta przewiduje jednak ochronę w zakresie klauzuli ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karno-skarbowej.

II. Świadczenia UNIQA

W granicach swojej odpowiedzialności UNIQA jest zobowiązana do:

 • zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń,
 • zapewnienia Ubezpieczonemu niezbędnej pomocy prawnej w przypadku niezasadności roszczeń, a także związanej z zaspokojeniem roszczeń zasadnych,
 • wypłaty odszkodowania, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić osobie poszkodowanej,
 • zapłacenia kosztów komocy prawnej,
 • zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania przez Ubezpieczonego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego środków w celu zmniejszenia rozmiarów objętej ubezpieczeniem szkody, jeżeli były one celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

III. Czasowy zakres ochrony

 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia.
 • Wypadkiem ubezpieczeniowym jest wniesienie po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia danego roszczenia przeciwko Ubezpieczonemu.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia wynikające z uchybień, które zostały popełnione nie wcześniej niż na 5 lat przed początkiem okresu ubezpieczenia pierwszej z zawieranych umów.
 • W przypadku, gdy Ubezpieczony zaprzestał wykonywania czynności księgowych i nie wznowił umowy ubezpieczenia na kolejny okres, wówczas ochroną ubezpieczeniową objęty jest dodatkowy - 6-letni okres zgłaszania roszczeń, po upływie okresu ubezpieczenia ostatniej z polis.

IV. Szczegóły ochrony

Szczegóły zdefiniowane są w warunkach ubezpieczenia ( >>> warunki ubezpieczenia)

>>> kalkulacja składki / zawarcie ubezpieczenia       >>> powrót: opis oferty