Kategoria
Doradcy podatkowi
Produkty
    opis ubezpieczenia        zakup ubezpieczenia        dokumenty i informacje    

 >>> kalkulacja składki / zakup ubezpieczenia       >>> powrót: oferta - zasady ogólne

Ubezpieczenie uzupełniające

1. Ubezpieczenie obejmuje czynności doradcy podatkowego nie objęte ubezpieczeniem obowiązkowym OC, ani ubezpieczeniem OC nadwyżkowym, a polegające na:

  • obliczaniu wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy,
  • obliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywanie w tym zakresie niezbędnych dokumentów,
  • prowadzeniu dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontrola przestrzegania terminów w tym zakresie,
  • obliczaniu miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składaniu wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie oraz składaniu wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
  • obliczaniu kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi,
  • występowaniu jako przedstawiciel bezpośredniego przed organami celnymi w zakresie innym niż podatek od towarów i usług oraz akcyza, zobowiązań publicznoprawnych pozostających we właściwościach tych organów,
  • prowadzeniu działalności naukowo – dydaktycznej , szkoleniowej i wydawniczej w zakresie doradztwa podatkowego i rachunkowości,
  • świadczeniu usług rzeczoznawstwa, jeżeli Ubezpieczony posiada odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje określone w przepisach,
  • przygotowaniu dokumentacji niezbędnej dla pozyskania środków pomocy publicznej, a także rozliczanie wykorzystania tych środków.

2. Ubezpieczenie zawierane jest podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonych uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.
z zastosowaniem warunków szczególnych oferty
warunki szczególne oferty

3. Oferta dotyczy sum gwarancyjnych od 50.000 PLN do 500.000 PLN dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia. Suma gwarancyjna pomniejszana jest o kwoty wypłaconych odszkodowań.

4. Składka należna dla podmiotu za ubezpieczenie uzupełniające uzależniona jest od wybranej sumy gwarancyjnej. Mają zastosowanie znizki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia.

 >>> kalkulacja składki / zakup ubezpieczenia        >>> powrót: oferta - zasady ogólne