Kategoria
Doradcy podatkowi
Produkty
    opis ubezpieczenia        zakup ubezpieczenia        dokumenty i informacje    

>>> kalkulacja składki / zakup ubezpieczenia       >>> powrót: oferta - zasady ogólne

Ubezpieczenie obowiązkowe

1. Warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (Dz.U. z 2003 roku, Nr 211, poz. 2065)

oraz

warunki szczególne oferty

 

2. Obowiązkowym ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.

3. W szczególności ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego:
a) czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w rozumieniu art. 3 ust. 4 ustawy Ordynacja Podatkowa, w ramach czynności doradztwa podatkowego polegających na prowadzeniu w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych;

b) usług doradztwa lub prowadzenia rozliczeń w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań publicznoprawnych, szczególności:
- świadczenie usług doradztwa oraz prowadzenie rozliczeń w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi,
- przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla pozyskania środków pomocy publicznej, a także rozliczanie wykorzystania tych środków, o ile są związane z prowadzeniem przez Ubezpieczonego ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych;

c) czynności jako pełnomocnika działającego w imieniu podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 a) Ustawy, w postępowaniu przed organami administracji publicznej, a także w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych.

4. Wysokość sumy gwarancyjnej.
Minimalna, wymagana przepisami wysokość sumy gwarancyjnej wynosi 10.000 €, ale w ofercie przedstawiono możliwość atrakcyjnego podwyższenia tej sumy aż do 250.000 €.

5. Szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa są objęte ubezpieczeniem. W związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124/2003, poz. 1152 z późn. zm.) dającym możliwość dochodzenia od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa, PZU SA zrzeka się z korzystania z tego prawa w przypadku szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa.

6. Oferta przewiduje zniżki składki dla podmiotów zatrudniających większą liczbę doradców oraz zniżki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia (również u innych Ubezpieczycieli), a składka może być płatna w ratach.

 

>>> kalkulacja składki / zakup ubezpieczenia       >>> powrót: oferta - zasady ogólne